تحقیق خط مشي يكنواخت برحسب وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم به منظور تامين و جلوگيري از هر گونه ا

اتلاف وقت,اركان دوم,تامين,تهيه,جلوگيري,خط مشي يكنواخت,وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي
تحقیق خط مشي يكنواخت برحسب وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم به منظور تامين و جلوگيري از هر گونه ا

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:منظور :تهيه خط مشي يكنواخت برحسب وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم به منظور تامين و جلوگيري از هر گونه اتلاف وقت2- هدف:الف) اجراي مقررات حفاظتي در كليه امور خدمتي واداري گردان دوم.ب) مشاور فرماندهي در موضوعات پرونده‌ها و خطي مشي مربوطه به تامين.پرونده) تهيه طرحها و روشهاي لازم به منظور كنترل تردد، روش جاري حفاظتي و حفاظت فيزيكي گردان دوم و تاسيسات حساس.1) تنظيم لوح حفاظت فيزيكي به انضمام طرحهاي بليات (سيل، زلزله و آتش سوزي)2) تعويض طرح حفاظت فيزيكي گردان دوم به محض تغيير فرمانده يا تغيير در تاسيسات و موقعيت گردان.3) تمرين طرحهاي بليات (سيل، زلزله و آتش‌سوزي) بطور ماهيانه و ارسال جدول زمانبندي و نتيجه اجراي تمرين در رده بالاتر.4) كنترل و بازديد عوامل نگهباني و عناصر گشتي بطور مداوم توسط گروهبان نگهبان گردان و گروهان و گروهبان گشت.5) بازديد به موقع از سيستم روشنايي گردان و ساختمانهاي واسطه به آن بخصوص قسمت اسلحه‌خانه.6) بازديد به موقع از سيستم موانع (انساني و مصنوعي)7) بازديد به موقع از سيستم ارتباط و مخابرات (با سيم، بي‌سيم، امربر)8) بازديد به موقع اعلام خطر (حفاظت از اسناد طبقه‌بندي شده و امحاء آنها)9) بازديد به موقع از وسايل حريق سطلهاي شن و كپسولهاي آتش نشاني 10) كنترل و بازديد پرسنل تيمهاي بليات (سيل، زلزله و آتش‌سوزي) بطور مرتب.11) برآورد نيازمندي اقلام حفاظت فيزيكي (سر رشته داري- مخابرات- مهندسي) بطور ساليانه و ارسال به رده بالاتر.12) تنظيم تعرفه حفاظت فيزيكي براي هر سال با عملكرد موجودي نيازمندي و ارسال به رده بالاتر.13) درخواست و پيگيري نيازمنديهاي يگان در مورد حفاظت فيزيكي.14) دريافت و تقسيم و بهره‌برداري از اقلام مزبور.15) تهيه طرحهاي حفاظت و تخليه (دستورالعملهاي حفاظتي) طرحهاي بازديد كلاسهاي اطلاعاتي و وظايف.16) نظارت بر چگونگي نگهداري اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده.اجرا:الف) كليه موارد و مندرجات روش‌ جاري گردان دوم برابر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مقررات حفاظتي هنگ دوم تنظيم گردد.1- كليه يگانها تا رده گروهان موظفند نسبت به تهيه و تنظيم طرح حفاظت خود را برابر دستورالعمل‌هاي صادره اقدام و به منظور تصويب به قسمت ركن 2 ارسال دارند ضمناً چنانچه تغييري در اماكن و تاسيسات و استعداد يگانها پديد آيد بلادرنگ طرح مجدد تنظيم و آنرا جايگزين نمايند و طبقه‌بندي طرحهاي حفاظت خيلي محرمانه اعلام مي‌گردد.2- طرحهاي مربوطه به سوانح طبيعي (سيل- زلزله- آتش‌سوزي)هر سه ماه يكبار و يك نسخه با طبقه‌بندي صادره از طرحهاي مربوط به سوانح طبيعي جهت استفاده اجراي بعد از خدمت در اتاق گروهبان نگهبان گردان در محل مخصوص نگهداري مي‌گردد و گروهبان نگهبان گردان در مواقع لزوم با استفاده از طرحهاي مزبور تا حضور فرماندهان اقدامات لازم را معمول دارند.3- تشكيل كميسيون حفاظت:اين كميسيون هماهنگي و همكاري لازم و بررسي در مورد چگونگي وضعيت حفاظت اماكن تاسيسات هر سه ماه يكبار (فروردين، تير، آبان، بهمن) با شركت عناصر مسئول روساي اركان دوم و سوم گردانها تشكيل و در مورد وضعيت حفاظت جاري موجود بررسي و اشكالات موجود به عناصر ياد شده رسيدگي و در صورت لزوم اتخاذ تصميمات جديد پس از تصويب فرماندهي در تعيين روش‌ جاري قيد و به رده بالاتر گزارش گردد.4- كليه امور مربوط به حفاظت پرسنل بعهده حفاظت بوده و هر گونه نيازمندي در اين مورد از طريق حفاظت انجام مي‌گيرد و در مورد صلاحيت پرسنل به عهده حفاظت بوده و در هر گونه جاي حساس گمارده مي‌شوند اين اقدام با همكاري قسمت تامين و ركن يكم از طريق حفاظت عملي مي‌گردد و در مورد پرسنلي كه دسترسي به اسناد طبقه‌بندي شده دارند بايستي از طريق قسمت حفاظت استعلام صلاحيت شوند.5- در مورد حفاظت اسناد طبقه‌بندي شده به شرح زير اقدام مي‌شوند:الف) اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده 1 با برگهاي پوشش تهيه و برابر مندرجات آيين‌نامه مقررات حفاظت نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران ضبط مي‌نمايد.ب) هر قسمت دايره اسناد طبقه‌بندي شده 1 از يكديگر تفكيك نموده و در كمدهاي ديواري مقفل، كمدهاي فلزي و كابينهاي كشودار فلزي مقفل و صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز ضبط و نگهداري مي‌نمايد.پ) اسناد طبقه‌بندي شده يا با برگ رسيد و يا با پرسنلي كه صلاحيت آنان مورد تاييد است مبادله نمايند.ت) در داخل محوطه نظامي و گردان اسناد طبقه‌بندي شده بوسيله پرسنل مسئول و در داخل از گردان به وسيله پيك مخصوص انجام دهيد.ح) برداشت رونوشت از اسناد طبقه‌بندي شده قوياً خوداري نمايند، نمونه‌هاي محرمانه به صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز بايستي تنظيم و بر روي آن الصاق گردد.ج) تعويض رمز صندوقهاي نسوز هر شش ماه يكبار توسط تامين انجام مي‌گيرد كه نتيجه مجدداً با فرم جديد سيستم در پاكته به تامين گزارش مي‌گردد و در مورد استفاده از صندوقهاي نسوز مجهز به قفل رمز بايستي از دستورالعملها و راهنماي مربوطه استفاده نمايند.خ) نصب اتيكت در اين ميز اسناد طبقه‌بندي شده وجود ندارد بر روي كليه ميزها ضروري است كميسيوني به منظور رسيدگي در مورد حفاظت يگانهاي هر سه ماه يكبار از افسران ستاد كه رسيدگي به موقع يا بايگاني بخصوص حفاظت اسناد و نتيجه را گزارش نمايند. اين كميسيون صرفاً به منظور همكاري و رفع نواقص و راهنمائيهاي لازم در اين مورد است.6- نظافت دفاتر و اتاقهاي همواره يك ربع ساعت قبل از خاتمه خدمت بايستي انجام شود و كليه اوراقي كه در ظرفهاي كاغذ باطله جمع‌آوري شده بوسيله كيسه جهت انهدام به حاوابه تحيول مي‌شود بازديد اتاق در نظر پرونده‌ها، صندوقها، كشوها، بخاري، كولر و لامپ بررسي مي‌شود و بعد تنظيم فرمهاي 5 و 6 آيين‌نامه و مقررات حفاظت درها، پنجره‌هاي دفاتر اتاقها زير نظر نگهبان مسئول قفل و كليد آن در تابلوي مخصوص كه در دفتر عناصر نگهباني جهت اين منظور تهيه و تعبيه شده است نصب مي‌نمايد بعد از خاتمه كار گروهبان نگهبان گردان و گروهبان نگهبان گروها موظف است از كليه اركان و دفاتر بازديد و بازرسي را چند بار در مدت نگهباني انجام دهد.گروهبان نگهبان گردان و گروهانها براي ساعت غير خدمت تعيين شده كه در صورت لزوم بتوانند اقدامات ستادي در اجراي اوامر فرماندهي بعمل آورده و اقدامات احتياطي از سوزاندن كاغذهاي غير اداري و باطله و برگه‌هاي موجود در اماكن بويژه در ساعت غير خدمت جلوگيري به عمل آيد جهت جلوگيري از هر گونه پيشامد غير مترقبه از سيم‌كشي غير مجاز و استفاده از وسايل برقي غيرمجاز خودداري گردد و تامين در اين مورد نظارت دقيق بعمل آورد يگاني موظفند براي جلوگيري از حريق بخصوص براي اسلحه‌خانه انبار و آسايشگاه از سطلهاي شن آماده استفاده نمايند و در هر گروهان به تعداد سه سطل شن بادي و براي سالحه‌خانه نيز 2 سطل شن بادي در نظر گرفته شده كه بايستي جلو درب ورودي آماده باشد كپسولهاي آتش‌نشاني در اختيار يگانهاست بايستي در محلهاي تعيين شده از طريق تاسيسات كه روي آن نيز دستورالعمل از آن نيز مشخص گرديده است نصب گردد.7- حفاظت فيزيكي:كليه نيازمنديهاي فيزيكي برابر مقررات و روش‌جاري از طريق سرويسهاي مسئول برآورد و تقاضا مي‌گردد.8- برآورد اطلاعاتي:كليه پرسنل موظفند بر حسب موقعيت اطلاعات جمع‌آوري شده را بموقع به يگانهاي مسئول گزارش نمايند.9- تشكيل كلاس توجيه حفاظتي: در اجراي آموزشهاي اطلاعاتي كه برنامه‌هاي مصوبه در نظر گرفته شده براي افسران و درجه داران كه با اسناد طبقه‌بندي شده كار مي‌نمايند و همچنين آموزش لازم براي دانشجويان و دانش‌آموزان كه به خدمت مقدس سربازي احضار مي‌گردند برابر آئين‌نامه تصويبي انجام مي‌شود.10- نگهباني: نگهباني به شرح ذيل در گردان دوم تعيين گرديده است.1- گروهبان نگهبان گردان گروهان پاسنجش نوبت چي آسايشگاه، اسلحه‌خانه و مناطق عمومي.الف) ساعت تعويض نگهباني در روزهاي عادي ساعت 30/9 و روزهاي پنجشنبه و جمعه ساعت 00/9 صبح انجام خواهد گرفت و در ساعت 30/16 توسط افسر بازديد به عمل مي‌آيد.ب) تجهيزات و لباس نگهباني «دستورات فرماندهي»:1- لباس گروهبان نگهبان گردان لباس كار و فصل.2- لباس دانشجويان و نگهبان يگانها لباس كار خواهد بود.3- تجهيزات نگهبانان: كليه عناصر نگهباني بايستي از كمربند برزنتي، سرنيزه، كلاه‌كار و پوتين استفاده نمايند. نگهبانان اسلحه‌خانه با سرنيزه انجام وظيفه مي‌نمايند….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 63

 

تهيه خط مشي يكنواخت وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم تامين جلوگيري اتلاف وقت

 • ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM

  NATM,plaxis,تونل,تونل زنی,حفاری تونل,روش حفاری NATM,قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان,قطهر شهری اصفهان,مور کلمب,نرم افزار plaxis,نرم افزار پلکسیس,نشست سطحی دانلود ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM دانلود فایل دانلود…

 • طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای

  امکان سنجی زراعت گياهان علوفه ای,دانلود طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای,راه اندازی,طرح توجیهی زراعت گياه,طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای,طرح راه اندازی زراعت گياهان علوفه ای,طرح کسب و کار زراعت گياهان علوفه ای,کارآفرینی زراعت گياهان علوفه ای دانلود طرح…

 • تحقیق انگيزش در سازمان هاي آموزشي

  پایان نامه پیرامون انگيزش در سازمان,پروژه انگيزش در سازمان,تحقیق انگيزش در سازمان,تحقیق در مورد انگيزش در سازمان,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی انگيزش در سازمان,دانلود تحقیق انگيزش در سازمان,مقاله انگيزش در سازمان تحقیق انگيزش در سازمان هاي آموزشي رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • ماکت 3 بعدی سنجاب

  الگوی ماکت,دانلود الگوی ماکت,دانلود رایگان,دانلود رایگان کاردستی,دانلود رایگان ماکت,دانلود کاردستی کاغذی,دانلود ماکت کاغذی,دانلود نحوه ساخت کاردس,دانلود نحوه ساخت ماکت,ساخت ماکت کاغذی,کاردستی کاغذی,نحوه ساخت ماکت دانلود ماکت 3 بعدی سنجاب دانلود فایل ماکت کاغذی 3 بعدی سنجابماکت 3 بعدی کاغذی سنجاب…

 • تحقیق بررسی پژوهش درعمليات

  بررسی پژوهش درعمليات,پاورپوینت بررسی پژوهش درعمليات,پروژه در مورد بررسی پژوهش درعمليات,تحقیق آماده در مورد بررسی پژوهش درعمليات,تحقیق بررسی پژوهش درعمليات,تحقیق در مو,دانلود تحقیق در مورد بررسی پژوهش درعمليات,مقاله در مورد بررسی پژوهش درعمليات تحقیق بررسی پژوهش درعمليات رفتن به سایت…

 • تحقیق بهبود نظام آموزشی تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست

  بهبود نظام آموزشی,تربیت معلم,مدرسه,نظام آموزشی تحقیق بهبود نظام آموزشی تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بهبود نظام آموزشی تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست،در قالب word و…

 • مفاهيم اوليه سرويس های وب

  تحقيق,دانلود تحقيق,دانلود مقاله,سرويس وب,كار تحقيقي,مفاهيم اوليه سرويس های وب,مفاهيم اوليه وب,مقاله دانلود مفاهيم اوليه سرويس های وب دانلود فایل سرويس های وب ، نقطه عطفی در معماری برنامه های توزيع شده بر روی اينترنت می باشند . بدون شک،  يکی…

 • بررسی و مطالعه تصفیه پذیری و دفن لجن اسیدی حاصل از بازیافت روغن

  بازیافت روغن,بررسی و مطالعه تصفیه پذیری و دفن لجن اسیدی حاصل از بازیافت روغن,تحقیق تصفیه پذیری,تحقیق دفن لجن اسیدی,تصفیه پذیری,دانلود تحقیق بازیافت روغن,دانلود تحقیق بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری,دانلود تحقیقد,دفن لجن اسیدی,مطالعه تصفیه پذیری دانلود بررسی و مطالعه…

 • دانلود طرح توجیهی معرق کاری

  BP مع,امکان سنجی معرق کاری,دانلود طرح توجیهی معرق کاری,طرح تاسیس معرق کاری,طرح تجاری معرق کاری,طرح توجیهی پیرامون معرق کاری,طرح توجیهی معرق کاری,طرح کارآفرینی معرق کاری,طرح کسب و کار معرق کاری,کارآفرینی معرق کاری دانلود دانلود طرح توجیهی معرق کاری دانلود فایل…

 • ژئوپلیتیک مرز ایران و کشور آذربایجان

  اهمیت مرز,پروتکل,مرز ایران و کشور آذربایجان دانلود ژئوپلیتیک مرز ایران و کشور آذربایجان دانلود فایل فهرست مطالب : مفهوم مرز اهمیت مرز برخی تعاریف واصطلاحات مرزی تعریف مرزبان تعریف مرز انواع مرزهای زمینی تعریف تجاوز مرزی تعریف مرز نشین تعریف…