پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت

جزوه مبانی سازمان و مدیریت,دانلود جزوه مبانی سازمان,دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت,کتاب مبانی سازمان و مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت ظاهره فیضی pdf,مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان,مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان pdf
دانلود پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت،در قالب ppt و در 239 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: مفاهیم و تعاریفتعریف سازمانوجوه اشتراک سازمان هاانواع سازمان ها:انتفاعی و غیرانتفاعیتولیدی و خدماتیدولتی و خصوصیمدیریتانواع مدیران:مدیران عملیاتیمدیران میانیمدیران عالینقش های مدیر:نقش های اطلاعاتینقش های تصمیم گیریفصل 2: سیر تحول اندیشه های مدیریتنظریه های کلاسیک (1900-1950):نظریه مدیریت علمیشیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کارمطالعات زمان و حرکتسرپرستی تخصصیانگیزه های فردیاصول مدیریت علمینظریه مدیریت اداری (فایول):اصول مدیریتتقسیم کاراختیارانضباطوحدت فرماندهیوحدت جهتاولویت منافع عمومی بر منافع فردیجبران خدمات کارکنانتمرکزسلسله مراتبنظمانصافثبات شغلی و استخدامیابتکارروحیه کار گروهینظریه مدیریت بروکراتیک:مشخصاتقوانین و مقرراتغیر شخصی بودنتقسیم کارساختار سلسله مراتبیتعهد برای کار مادام العمرساختار اختیارنظریه مدیریت علمی:شیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کارمطالعات زمان و حرکتسرپرستی تخصصیانگیزه های فردیاصول مدیریت علمینهضت روابط انسانی (نظریه های نئوکلاسیک)نگرش های کمی، سیستمی، اقتضائی و جنبش جدید روابط انسانیجنبش جدید روابط انسانی:خصوصیات سازمان های نوع A (آمریکائی)استخدام کوتاه مدتتصمیم گیری فردیمسئولیت فردیارزشیابی و ترفیع سریعکنترل صریح و رسمیروند شغلی تخصصیتوجه به نقش فرد در سازمانخصوصیات سازمان های نوع J (ژاپنی):استخدام برای همه عمرتصمیم گیری مشارکتیمسئولیت گروهیارزشیابی و ترفیع کندکنترل تلویحی و غیر رسمی روند شغلی غیر تخصصیتوجه به همه جوانب زندگی شخصیخصوصیات سازمان های نوع Z:استخدام برای همه عمر خدمتیتصمیم گیری مشارکتیمسئولیت فردیارزشیابی و ترفیع کندکنترل تلویحی غیررسمی با تدابیر رسمی صریحروند شغلی تقریبا تخصصی شدهتوجه همه جانبه به کارکنانفصل 3: برنامه ریزیانواع تصمیم هاانواع مسئلهشرایط تصمیم گیری:شرایط اطمینانشرایط مخاطرهشرایط عدم اطمینانشرایط ابهاممدل های تصمیم گیریابزارهای تصمیم گیری:ماتریس سودتحلیل نقطه سر به سردرخت تصمیمتصمیم گیری گروهیبرنامه ریزیمسئولیت برنامه ریزیشیوه های پیش بینی فروش:شیوه نظرات هیئت مدیران اجرائیشیوه برآورد نیروی فروششیوه تحلیل توالی زمانیفن بازنگری و ارزیابی برنامه (پرت):فعالیت هائی که باید اجراء شوند معین کندتوالی فعالیت ها مشخص کندزمان مورد نیاز برای تکمیل هر فعالیت را تعیین کندشبکه را ترسیم کندتعیین مسیر بحرانیفصل 4: سازماندهیسازماندهی فرآیند سامان هدف های ساختار سازمانیساختار رسمی و غیر رسمیویژگی های ساختار رسمی:آرمانی هستند، زیرا آن گونه که پیش بینی شده است عمل نمی کند.ساختار غیر رسمیانواع نمودار:نمودار هرمینمودار افقینمودار دایره ای یا هم مرکزفرآیند سازماندهیمزایا و معایب سازماندهی:مزایا:تخصص افرادو مهارتمعایب:هر فردی مسئول کار خود بوده که نتیجه آن احساس از خود بیگانگی می باشد.واحدسازی واحدسازی براساس وظیفهواحدسازی براساس محصولواحدسازی جغرافیائیواحدسازی براساس مشتریواحدسازی بر اساس فرآیند تولیدعوامل مؤثربر حیطه نظارتپیچیدگی کاراستاندارد کردن کارمحل کار کارکنانسطح مهارتفعالیت های غیر سرپرستیاولویت های شخصیرابطه حیطه نظارت و ساختار سازمانیعوامل مؤثر در غیرمتمرکز کردن سازمانرابطه حیطه نظارت بامیزان تمرکزقدرت اختیارقدرت چیست؟ منابع قدرت قدرت پاداشقدرت اجبارقدرت قانونیقدرت تخصصقدرت مرجعتفاوت قدرت و اختیارنظریه های اختیار:نظریه کلاسیک نظریه پذیرششرایط بارنارد برای پذیرش اختیارواگذاری اختیاراصول واگذاری اختیارمزایای واگذاری اختیاراختیار صف و ستادانواع ستاد:ستاد عمومی ستاد شخصی ستاد تخصصی اختیارات ستاد تخصصی:اختیارات ستاد مشورتیاختیارات ستاد خدماتی:اختیارات ستاد نظارتاختیارات ستاد وظیفه ایهماهنگیهماهنگی و همکاریهماهنگی داوطلبانهانواع هماهنگی:هماهنگی عمودیهماهنگی افقیهماهنگی موربفصل 5: هدایتانگیزشنیازهانظریه های انگیزشینظریه های ابتدائی انگیزشنظریه های معاصر انگیزشنظریه های محتوائی:سلسله مراتب نیازهای مازلونظریه ای.آر.جینظریه رشد یافتگی- رشد نیافتگینظریه دوعاملی انگیزشنظریه نیازهای اکتسابینظریه های فرآیندی:نظریه انتظارنظریه برابرینظریه تعیین هدفطراحی شغلنظریه تقویتمحرک های پولی و غیر پولینظریه سیستمی انگیزشرهبرینظریه های رهبرینظریه های رفتاری نظریه های موقعیتی و اقتضائی:موقعیت ها و تصمیم های رهبری: پیوستاررهبرینظریه اقتضائی فیدلرنظریه چرخه زندگینظریه جایگزینهای رهبریارتباطات:انواع ارتباطاتارتباط غیر کلامیارتباط کلامیالف) ارتباط شفاهیب) ارتباط کتبیج) ارتباط الکترونیکیارتباط در سازمانارتباط سازمانی رسمیانواع ارتباطات سازمانی:ارتباط از بالا به پائینارتباط از پائین به بالاارتباط افقیالگوهای ارتباطات سازمانی رسمی:شبکه های متمرکز مانند الگوی ستاره، الگویY، الگوی زنجیره ایشبکه های غیرمتمرکز مانند الگوی همه جانبه، الگوی حلقه ایارتباط سازمانی غیر رسمیانواع الگوهای سازمانی غیر رسمی:شبکه رشته ایشبکه تابشیشبکه تصادفیشبکه خوشه ایموانع ارتباطات میان افراد:ادراکی (شناختی)اجتماعیارزش های فرهنگیمعانی (زبان) اثر انگیزهارزیابی منابععلائم غیر شفاهی و متناقضپارازیتروش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی:استفاده از بازخورد به منظور بازگشت نتیجه پیام، تا فرستنده از چگونگی وضعیت ارسال و دریافت پیام آگاه کردد.افشاء به منظور دادن اطلاعات مربوط و معتبر در باره فرستنده پیام به گیرندگانتشریح پیاماستفاده از ارتباطات شفاهی (رودررو)آگاهی از علایم ارتباط و مهم تر از همه استفاده از زبان ساده فهمفصل 6: نظارت و اطلاعاتسطوح نظارت:نظارت راهبردینظارت راهکارینظارت عملیاتیانواع نظارت:نظارت آینده نگرنظارت هم زمان (زمان وقوع)نظارت گذشته نگرنظارت مؤثرویژگی های نظام های نظارتی نادرست:نظارت بیش ازح و کمتر ازحدنظارتهای ناهماهنگعدم توانائی در تمایز نظارت هاویژگی های نظام های نظارتی کارآمد:پیوستگی با برنامه ریزیدقتبه هنگامیتعیین حوزه اجرائی کلیدیعینیت و قابلیت اندازه گیریصرفه جوئیانعطاف پذیریقابلیت درکمعیار منطقیتعیین نقاط راهبردیتأکید بر موارد استثناءاجرای اقدام اصلاحیابزارهای نظارت:ابزارهای بودجه ایابزارهای غیر بودجه ایداده های آماریگزارش ها و تحلیل های ویژهحسابرسی عملیاتمشاهده شخصیسایر ابزارهااطلاعاتفصل 7: خلاقیتانواع خلاقیت:خلاقیت فردیخلاقیت گروهیشیوه توفان مغزیشیوه تلفیق نامتجانسشیوه داستان سازیخلاقیت سازمانینقش 3 عامل حیاتی در نهادینه کردن خلاقیت در سازمان:نقش برنامه ریزینقش فرهنگ سازمانینقش ساختار سازمانی

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مبانی سازمان و مدیریت مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان pdf مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان مبانی سازمان و مدیریت ظاهره فیضی pdf کتاب مبانی سازمان و مدیریت جزوه مبانی سازمان و مدیریت دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانلود جزوه مبانی سازمان

 • تحقیق پيوند هيدروژني (Hydrogen Bond)

  پیوند,شرايط تشکيل پيوند هيدروژني,نحوه تشکيل پيوند هيدروژني,هیدروژنی تحقیق پيوند هيدروژني (Hydrogen Bond) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع پيوند هيدروژني (Hydrogen Bond) ،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش،شامل:    اطلاعات اوليه   تعريف      نحوه تشکيل پيوند هيدروژنيشرايط…

 • تحقیق همدلی و همیاری در حوادث

  بررسی همدلی و همیاری در حوادث,پایان نامه همدلی و همیاری در حوادث,تحقیق همدلی و همیاری در حوادث,مقاله همدلی و همیاری در حوادث,همدلی و همیاری در حوادث,همدلی و همیاری در حوادث چیست,همدلی و همیاری در حوادث طبیعی,همدلی و همیاری در حوادث…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان گرگان

  استان گلستان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرگان,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان گرمسار,شیپ فایل سازندهای شهرستان گرگان,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان گرگان,نقشه زمین شناسی شهرستان گرگان,نقشه لیتولوژی شهرستان گرگان,نقشه ی سازند های شهرستان گرگان دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان گرگان…

 • تحقیق نقش مذهب در نهضت ‌جنگل

  پروژه نقش مذهب در نهضت ‌جنگل,تحقیق در مورد نقش مذهب در نهضت ‌جنگل,دانلود تحقیق نقش مذهب در نهضت ‌جنگل,دانلود رایگان تحقیق نقش مذهب در نهضت ‌جنگل,مقاله در مورد نقش مذهب در نهضت ‌جنگل,مقاله نقش مذهب در نهضت ‌جنگل,نقش مذهب در…

 • تحقیق سنسورهای پیزوالکتریک و کاربردهای آن

  اثر پیزوالکتریک,انواع سنسورهای پیزوالکتریک,پیزوالکتریک چیست,سنسورهای پیزوالکتریک,سنسورهای فشار پیزوالکتریک,فشارسنج پیزوالکتریک,قیمت سنسورهای پیزوالکتریک,کاربردهای سنسورهای پیزوالکتریک,مواد پیزو الکتریک دانلود تحقیق سنسورهای پیزوالکتریک و کاربردهای آن دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع سنسورهای پیزوالکتریک و کاربردهای آن،در قالب word و در 35 صفحه، قابل…

 • تحقیق بررسی ارتباط ميان استرس هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومی آن ها

  ارتباط,استرس,استرس چیست,سلامت عمومی,منابع استرس تحقیق بررسی ارتباط ميان استرس هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومی آن ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی ارتباط ميان استرس هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومی آن ها،در قالب word و در…

 • تحقيق مهارتهای سالم زیستن

  تحقيق,تحقيق علوم تربيتي,دانلود تحقيق,سالم زيستن,علوم تربيتي,كار تحقيقي,مهارتهاي زندگي كردن,مهارتهاي سالم زيستن دانلود تحقيق مهارتهای سالم زیستن دانلود فایل یكي از مهمترين مهارت‌هاي سالم زيستن، مهارت تفكر نقاد است. منظور از تفكر نقاد آن است كه فرد اطلاعات، گفته‌ها و نظرات…

 • پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام

  انواع پیکسل ها و فیلترها,پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام,پردازش تصویر,تشخیص پلاک خودرو,عملیات مختلف بر روی تصاویر,کاربردهای پردازش تصویر,کاربردهای هیستوگرام در پردازش تصویر پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت پردازش تصویر به روش…

 • گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد

  خرید گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا,دانلود کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,دانلود گزارش کار,دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,کارورزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد گزارش کارآموزی شرکت…

 • تحقیق فرهنگ، آداب و رسوم مردم شهربابک

  آداب و رسوم شهرستان شهربابک,آشنایی با شهربابک,پایان نامه شهربابک,تحقیق شهربابک,شهربابک,شهربابک به روایت تصویر,شهربابک در یک نگاه,شهربابک کجاست,شهربابک کرمان,فرهنگ شهربابک,مردم شهربابک,مقاله در مورد شهربابک دانلود تحقیق فرهنگ، آداب و رسوم مردم شهربابک دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد فرهنگ، آداب و رسوم مردم…